GSTT และ TCELS ลงนาม MoU ในการเป็นพันธมิตรด้านการสร้างศักยภาพที่ปรึกษาทางพันธุกรรม

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust (GSTT) และ Thailand Center of Excellence for Life Sciences (TCELS) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านพันธุกรรม พันธมิตรสร้างขีดความสามารถที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาจีโนมทางการแพทย์และยาแม่นยำของประเทศไทย

นางอเล็กซานดรา แมคเคนซี รองหัวหน้าคณะผู้แทนสถานทูตอังกฤษในกรุงเทพฯ กล่าวแสดงความยินดีต่อการลงนามครั้งนี้:

ฉันยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง TCELS และ GSTT ในการจัดทำโครงการฝึกอบรมผู้ให้คำปรึกษาทางพันธุกรรมสำหรับประเทศไทย ผมมั่นใจว่ามันจะมีส่วนช่วยอย่างมากในการพัฒนาระบบนิเวศของจีโนมและการให้บริการที่มีคุณภาพสูงแก่คนไทยในอนาคตอันใกล้นี้ TCELS เป็นพันธมิตรที่ยอดเยี่ยมสำหรับสหราชอาณาจักรในด้านการทำงานของเราในประเทศไทย ฉันดีใจที่เราสามารถเชื่อมต่อ TCELS กับ GSTT กับแผนกพันธุศาสตร์ที่มีชื่อเสียงได้

นพ.ศิรศักดิ์ เทพคำ CEO ของ TCELS กล่าวว่า

TCELS สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และส่งเสริมการวิจัยที่นำไปสู่ผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการค้าตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในด้านการแพทย์และจีโนมที่แม่นยำ ข้อมูลทางพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้ป่วยแต่ละรายจะถูกนำมาใช้ในการวินิจฉัยเพื่อออกแบบการรักษาที่เหมาะสมที่สุด ปัจจุบันมีการนำยาจีโนมมาใช้ในการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคมะเร็ง โรคหายาก โรคติดเชื้อ และเภสัชพันธุศาสตร์ในการป้องกันการแพ้ยา

Genomic Medicine ต้องการความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เช่น อณูชีววิทยาและทักษะทางคลินิกสำหรับแพทย์ พยาบาล และที่ปรึกษา นอกจากนี้ ข้อมูลขนาดใหญ่ที่ได้จากการจัดลำดับจีโนมยังต้องการทักษะของผู้เชี่ยวชาญด้านชีวสารสนเทศและนักระบาดวิทยาในการจัดเก็บ วิเคราะห์ และประมวลผล ประเทศไทยยังขาดทรัพยากรบุคคลในด้านนี้โดยเฉพาะด้านการให้คำปรึกษา ที่ปรึกษาทางพันธุกรรมยังไม่ใช่อาชีพที่เป็นที่ยอมรับ และไม่มีหลักสูตรการฝึกอบรมที่เป็นทางการในประเทศไทย

นพ.ศิรศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า

สหราชอาณาจักรมีเทคโนโลยีทางการแพทย์และสุขภาพขั้นสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านจีโนมิกส์ที่การศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพที่ผ่านการรับรองเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อำนวยความสะดวกโดยสถานทูตอังกฤษในกรุงเทพฯ TCELS ได้ร่วมมือกับ Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust (GSTT) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ King’s Health Partners ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับโลก เพื่อจัดโปรแกรมการฝึกอบรมสำหรับผู้ให้คำปรึกษาทางพันธุกรรมและ พัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านพันธุกรรมในประเทศไทย

บันทึกความเข้าใจ (MoU) ว่าด้วยการร่วมสร้างศักยภาพของที่ปรึกษาทางพันธุกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาจีโนมทางการแพทย์และยาที่แม่นยำของประเทศไทย ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญที่จะถ่ายทอดความรู้และความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาทางพันธุกรรมจากสหราชอาณาจักรมายังประเทศไทย ขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทยจะนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความเชี่ยวชาญในท้องถิ่น การวินิจฉัยและการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สุขภาพและมาตรฐานการครองชีพของประชากรไทยดีขึ้น ตลอดจนลดภาระงบประมาณด้านการรักษาพยาบาลของรัฐบาลไทย

ความร่วมมือด้านการแพทย์และสุขภาพระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรจะนำไปสู่โอกาสสำหรับความร่วมมือในด้านอื่นๆ เช่น การวิจัยร่วมกันและการพัฒนาระบบสุขภาพและการแพทย์ที่สมบูรณ์ ในนามของ TCELS เราขอขอบคุณสถานทูตอังกฤษในกรุงเทพฯ สำหรับการสนับสนุนในการเชื่อมโยง TCELS กับ GSTT ส่งผลให้เกิดความร่วมมือครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*