การทดสอบทางพันธุกรรมยืนยันว่า ‘Ivie hybrid บันทึกยังรอดำเนินการ | กลางแจ้ง

การทดสอบทางพันธุศาสตร์ได้ยืนยันว่าเบสสีดำหนัก 11.07 ปอนด์ที่จับได้เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ Lake OH Ivie โดย Brady Stanford จาก Midland เป็น F1-hybrid ของเบส smallmouth ผสมกับเบสขนาดใหญ่ การทดสอบดีเอ็นเอได้ดำเนินการที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของ Texas Parks & Wildlife Department ในเมืองซานมาร์คอส โดย Dijar Lutz-Carrillo นักพันธุศาสตร์ TPWD และนักวิทยาศาสตร์อาวุโส

ปลาของสแตนฟอร์ดเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีรายงานมาในโลก นักตกปลาได้ยื่นคำร้องต่อสมาคมปลาเกมนานาชาติเพื่อพิจารณาว่าเป็นลูกผสมของ Smallmouth/Largemouth ซึ่งเป็นสถิติโลกใหม่

หน้านี้ต้องใช้จาวาสคริปต์

จาวาสคริปต์เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้คุณสามารถอ่านเนื้อหาพรีเมียมได้ โปรดเปิดใช้งานในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ

kAmxvup 2?8=6C C64@8?:E:@? 4@@C5:?2E@C +249 q6==2A:8?2 D2:5 $E2?7@C5’D A2A6CH@C< 92D 366? AC@46DD65 2?5 E92E E96 C64@C5 :D A6?5:?8]k^Am

kAm“tG6CJE9:?8 @? E96 2AA=:42E:@? =@@@?E9]”k^Am

kAmx7 2446AE65[ E96 32DD H:== E@A E96 4FCC6?E xvup H@C=5 C64@C5 @7 f]e_ A@F?5D E92E H2D 42F89E 7C@> ‘xG:6 😕 |2C49 a_a` 3J (J2EE uC2?<6?D[ @7 r@CC:82?] %96 7:D9 2=D@ H:== C2?< 2D 2 ?6H %6I2D DE2E6 C64@C5[ 36DE:?8 qC2?5@? qFC<D’ DE2E6 C64@C5 g]baA@F?56C 42F89E :? y2?F2CJ a_aa]k^Am

kAmqFC 4@?D:56C2E:@? 2D 2 H@C=5 C64@C5 3J E96 xvup 3642FD6 :E H2D 42F89E @? 2 7:G6H:C6 F>3C6==2 C:8 WpC:8X 6BF:AA65 H:E9 2D >2?J DH:> 32:ED 2?5 9@@

kAmxvup’D 4FCC6?E CF=6D 4@?E2:? =2?8F286 E92E 5:DBF2=:7:6D 7:D9 7C@> H@C=5C64@C5 6?ECJ E92E 2C6 42F89E FD:?8 “>@C6 E92? @?6 32:EH:E9 9@@@6]” x? %6I2D[ E96C6 2C6 ?@ C6DEC:4E:@?D @? E96 ?F>36C @7 32:ED 2?5 9@@<D E92E >2J 36 FD65 @? 2? pC:8 3J C64C62E:@?2= 2?8=6CD @? AF3=:4 H2E6CD]k^Am

kAm~]w]xG:6 92D 925 2 C62==J 9@E 92?5 7@C <:4<:?8 @FE 3:8 32DD :? C646?EE:>6D]%96 =2<6 AC@5F465 `a %@J@E2 $92C6{F?<6C {6824J =F?<6CD W7:D9 @G6C `b A@F?5DX 5FC :?8 6249 @7 E96 =2DE EH@ 4@==64E:@? D62D@?D]k^ฉัน

kAm%96 =2<6 92D 2=D@ AC@5F465 D6G6C2= @7 E96 H9@AA6C 9J3C:5D @G6C E96 =2DE 76H J62CD[ 3FE ?@?6 E@ 4@>A2C6 E@ E96 3CF:D6C E92E D=2>>65 $E2?7@C5’D DH:> 32:E 62C=:6C E9:D J62C]k^Am

kAm%6I2D !2CAj (:=5=:76 s6A2CE>6?E 7:D96C:6D 3:@=@8:DE {J?? (C:89E D2JD 96 92D G6CJ =:EE =6 52E2 @? E96 =2<6'D 9J3C:5 A@AF=2E:@? @E96C E92? C6A@CED 96 962CD 23@FE 42E49:?8 E96>]%96 3:@=@8 :DE D2:5 96 2?5 9:D DE277 92G6 ?6G6C 4@==64E65 @?6 @7 E96 7:D9 5FC:?8 J62CD @7 6=64EC@7:D9:?8 DFCG6JD]k ^ฉัน

คะ#682C5=6DD[ E96 7:D9 2C6 7:??:?8 2C@F?5 @FE E96C6 😕 42E4923=6 ?F>36CD[ 2?5 E96J 2C6 @3G:@FD=J 8C@H:?8 D@>6 D9@F=56CD]k^Am

kAmw@H =2C86 42? E96 4C@DD3C665D A@DD:3=J 86Enk^ฉัน

kAm(C:89E D2JD ?@ @?6 2E:@? 23@FE E96 7:D9 :DD@ =:>:E65]w@ H6G6C[ 32D65 @? E96 :562 E92E E96 DE2E6 C64@C5 D>2==>@FE9 😀 f]hb A@F?5D 2?5 E96 DE2E6C64@C5 =2C86>@FE9 😀 `g]`ก. A@F?5D[ 96 E9:?<D E96 8C@HE9 E9C6D9@=5 >:89E 36 D@>6H96C6 😕 E96 >:55=6]k^Am

kAm“x E9:?< :EH@F=5 36 4@?46:G23=6 E92E H6 4@F=5 D66 @?6 :? E96 `a`bA@F?5 C2?86[” (C:89E D2:5] “(6 92G6 ?@ :562 9@H @=5 E92E ``A@F?56C H2D 2?5 H6 92G6 ?@ :562 9@H 72DE E9@D6 7:D9 2C6 8C@H:?8 ](:E9 E96 ?F>36C @7 `c`e A@F?5 32DD ‘xG:6 92D 366? AF>A:?8 @FE[ E96 4@?5:E:@?D 2C6 @3G:@FD=J C:89E 7@C 8C@H:?8 3:8 7:D9] x7 2 9J3C:5 H2D 8@:?8 E@ 8C@H E92E 3:8[ x E9:?< ~]w]xG:6 H@F=5 36 E96 A=246 H96C6 :E 4@F=5 92AA6?]”k^Am

.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*